Re: คัดลอกจาก น.ส.พ. มติชน 15/2/2542 ตอนที่3


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ WWWBoard ]

Posted by ผู้สนใจ on February 14, 1999 at 09:34:49 :

In Reply to: Re: คัดลอกจาก น.ส.พ. มติชน 15/2/2542 ตอนที่2ผู้สนใจ on February 14, 1999 at 09:29:25:

ธรรมกาย เรื่องสูงที่ไม่ใหญ่

ธรรมกายแบบไหนก็มีความหมายชัดเจนของแบบนั้น บำรุง
เลี้ยงบริหารร่างกายไว้ รูปร่างก็เจริญงอกงาม หมั่นบำเพ็ญ
สมาธิปัญญา ธรรมกายก็เจริญขึ้นมาเติบโตได้เอง

จะมองดูรูปกาย ก็อาศัยเพียงตาเนื้อ แต่ต้องมีตาปัญญา จึง
จะมองเห็นธรมกาย จะต้องย้ำว่า"ธรรมกาย" เป็นคำพูดรวมๆ
หมายถึงองค์ธรรมหลายอย่าง ประมวลเข้าด้วยกันโดยเฉพาะ
มรรค ผล นิพพาน หลักธรรมสำคัญๆ เหล่านั้นมีวิธีปฏิบัติ
เพื่อบรรลุหรือเข้าถึงชัดเจนจำเพาะอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีวิธี
ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายซ้อนขึ้นมาอีก

จะเอาธรรมกายของพระพุทธเจ้า หรือธรรมกายแบบไหน ก็
มีเสรีภาพเลือกได้ แต่ขอให้บอกไปตามตรง

เรื่องวิชชาธรรมกายปัจจุบันของสำนักวัดพระธรรมกายนั้น
ก็ควรจะกล่าวลงไปตรงๆ ไม่ต้องไปบอกว่าพระพุทธเจ้าค้นพบ
หรือทรงสอนไว้แล้วหายไปจนต้องมีการค้นพบใหม่ ก็พูดไป
ตรงๆว่า อาจารย์ของสำนักท่านได้จัดวางของท่าน เพราะว่า
ธรรมกายที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีความหมายตรงกับธรรมกายเดิมใน
พระไตรปิฏก หรือแม้แต่ธรรมกายของมหายาน ที่เขาได้
พัฒนาในยุคหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายร้อยปี
ควรจะมีความแจ่มชัดดังที่กล่าวมาแล้วFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


Click for a special Ad Club offer
Make your own free website on Tripod.com