Re: คัดลอกจาก น.ส.พ. มติชน 15/2/2542 ตอนที่2


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ WWWBoard ]

Posted by ผู้สนใจ on February 14, 1999 at 09:29:25 :

In Reply to: คัดลอกจาก น.ส.พ. มติชน 15/2/2542 ตอนที่1ผู้สนใจ on February 14, 1999 at 09:22:01:


ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยก็ร้าย แต่ทำพระธรรมวินัย
ให้วิปริต ร้ายยิ่งกว่า

ปัญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่กำลังได้รับการวิพากษ์
วิจารณ์กันอยู่นี้มีหลายเรื่อง แยกได้หลายแง่ปลายประเด็น เช่น
เรื่องความประพฤติส่วนตัวของพระ เรื่องการดำเนินงานขององค์กร คือวัดและมูลนิธิ เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินธุรกิจต่างๆ การแสวงหาเงินทองโดยวิธีซึ่งเป็นที่สงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง ในแง่กฏหมาย
บ้าง ในแง่พระวินัยบ้าง โดยเฉพาะการยกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาเผยแพร่ในลักษณะที่เป็นการชักจูงให้คนบริจาคเงิน การ
ใช้วิธีกึ่งเกณฑ์ให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนข้าราชการ
เป็นต้น จำนวนมากๆ มาร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายที่น่า
สงสัยว่าจะมุ่งไปที่การให้บริจาคเงินหรือไม่ ตลอดจนในที่
สุดก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยโดยตรง โดยเฉพาะ
การแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานเป็นอัตตา
และเรื่องธรรมกาย
ถ้ามีพระภิกษุยึดถือประกาศขึ้นมาหรือเผยแพร่ว่าพระ
พุทธเจ้าสอน หรือพระไตรปิฏกแสดงหลักการว่านิพพานเป็น
อัตตา หรือบอกว่าพระไตรปิฏกที่แสดงหลักการว่านิพพาน
เป็นอนัตตาเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ ก็เป็นปัญหาถึงขั้นทำ
พระธรรมวินัยให้วิปริต ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถึงกับทำให้ต้องมี
การสังคายนา

ไม่ควรยอมเสียพระศาสนาเพื่อรักษาตัวของตน

ย้อนกลับไปข้างต้น ปัญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่ว่ามี
หลายเรื่อง หลายแง่ หลายด้าน หลายประเด็นนั้น มีข้อน่า
สังเกตว่า เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วทางวัดโดยเฉพาะเจ้าอาวาส
เงียบอยู่ และได้มีผู้เรียกร้องขอให้ท่านเจ้าอาวาสมาชี้แจง ต่อ
มาทางวัดมีพระที่ออกมาพูดกล่าวตอบทำนองว่า"เรายึดแนว
พระพุทธเจ้าจะชนะด้วยความสงบนิ่ง...พระพุทธเจ้ามีผู้หญิง
มากล่าวหาว่ามีท้องกับพระพุทธเจ้า บางทีมีคนจ้างคนมารุม
ด่าสองข้างทาง พระองค์แก้อย่างไร พระพุทธเจ้านิ่ง
ตลอด บอกไว้เลยว่าชนะได้ด้วยความสงบนิ่ง แล้วความจริงก็
ปรากฏในที่สุด พระพุทธเจ้าไม่เคยแก้ข่าว อยู่ด้วยความนิ่ง
สงบและสุดท้ายก็ชนะ ความจริงจะปรากฏ เราเองก็เลยใช้วิธี
การเดียวกัน"(น.ส.พ. มติชนรายวัน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม
2542)

การกล่าวอ้างเช่นนี้ต้องระวังมาก เพราะจะทำให้คนเข้าใจ
ผิดต่อพระพุทธเจ้า ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้วิธีสงบ
นิ่งอย่างเดียว ทรงใช้วิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
จะให้เรื่องจบสิ้นลงด้วยดี ด้วยความถูกต้องและชัดเจน

การที่มากล่าวอย่างข้างต้นว่า เรายึดแนวพระพุทธเจ้าจะ
ชนะด้วยความสงบนิ่งนั้นเป็นคำที่กำกวม อาจจะทำให้ผู้คน
เกิดความเข้าใจว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรง
นิ่งเฉย ซึ่งนอกจากจะทำให้คนเข้าใจผิดต่อพระพุทธเจ้าแล้ว อาจจะเป็นการ เสื่อมเสียต่อพระพุทธคุณ

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


Click for a special Ad Club offer
Make your own free website on Tripod.com