คัดลอกจาก น.ส.พ. มติชน 15/2/2542 ตอนที่1


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ WWWBoard ]

Posted by ผู้สนใจ on February 14, 1999 at 09:22:01 :

In Reply to: พระธรรมปิฏกชี้ชัดแนวคำสอนของวัดพระธรรมกายเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาไทยรัฐ on February 14, 1999 at 09:16:08:

กรณีธรรมกาย ถึงขั้นจ้วงจาบพระธรรมวินัย

ได้มีผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆ มาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
วัดพระธรรมกายและมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งได้ถวายหนังสือชื่อ
ว่า"เจาะลึกวัดพระธรรมกาย ข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
ลับสุดยอด" ต่อมาได้เปิดอ่านดูบ้างบางส่วน และในตอนที่ว่า
กายนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา โดย พระสมชาย ฐานวุฑโธ
บทความนี้เมื่ออ่านแล้วจะยิ่งสร้างความสับสนต่อหลักกการ
สำคัญของพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานั่นยิ่งขึ้น อีก 2-3 วัน
ต่อมา ก็มีรายงานข่าวของ น.ส.พ.มติชนรายวัน ฉบับวัน
อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2542 กล่าวถึงอดีตข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาวัด
พระธรรมกาย เท่ากับเป็นสัญญาณเตือนภัยว่า อันตรายที่ร้าย
แรงกำลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา เพราะความสับสนหรือ
เข้าใจผิดต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนากำลัง
แผ่ขยายออกไปในหมู่ประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสั่นคลอน
ของพระพุทธศาสนาถึงขั้นรากฐานเลยทีเดียว

เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแก่พระศาสนา ชาวพุทธก็ควร
ตื่นตัวขึ้นมาช่วยกันขจัดภัยและปกป้องพระศาสนาไว้ อย่าง
น้อยก็ใช้เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษา ส่งเสริม หรือแม้แต่ชำระ
สะสางความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาที่ตนนับถือ ทำความ
เห็นให้ถูกต้อง ให้ได้ชื่อว่าสามารถถือเอาประโยชน์
จากสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามา และผ่านพ้นปัญหาไปอย่างได้
ปัญญาFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


Click for a special Ad Club offer
Make your own free website on Tripod.com